EKO Integral: Primjedbe i prijedlozi za Akcijski plan za poboljšanje kvalitete zraka

Prije desetak dana smo u Eko-Integralu zaprimili važnu informaciju i to nažalost ne baš najkorektnijim putem (preko legalnih službih Grada SB!) o Akcijskom planu poboljšanja kvalitete zraka (https://www.slavonski-brod.hr/images/Dokumenti/akcijski_plan/APZO_GradSlavonskiBrod_18_06_2021-KONA%C4%8CNA_VERZIJA.pdf). Inače Akcijski plan sa strane Grada kasnio je nekoliko desetak mjeseci, ali sad je, tj. krajem lipnja završen. Izrađivač Akcijskog plana je DVOKUT ECRO d.o.o., Zagreb. Kao važna napomena je i ova: od 8. srpnja započela je prijava primjedbi na tekst Akcijskog plana i trajat će 30 dana!

Tako smo mi sada ispred Udruge Eko-Integral ukazali na uočene nelogičnosti kod izrade spomenutog Akcijskog plana, a također dali smo određene prijedloge uz navedene mjere i projekte Akcijskog plana.

Primjedbe u vezi poglavlja: Uvod i Opći podaci

“Općenito gledajući, najveći uzroci onečišćenja zraka lebdećim česticama su emisije iz industrije, malih kućnih ložišta te cestovnog prometa. Uz emisije iz navedenih izvora dodatan pritisak na kvalitetu zraka imaju relativno značajne pozadinske koncentracije lebdećih čestica. …” (A. Uvod, str. 2), stoji na početku Uvoda u Akcijski plan. No kako smo primijetili navedeni redoslijed potpuno je promijenjen i predočeni su prvenstveno mogući učinci malih kućnih ložišta te cestovnog prometa. U dugoj analizi sve se svodi na to da vezano za 10-12 godišnje onečišćenje brodskog zraka prikaže u nama dobro poznatom rečenicom: “Glavni izvori emisija lebdećih čestica (PM) u zraku su mala kućna ložišta koja koriste kruta i tekuća goriva, a slijede promet (cestovni), … ” (iz dopisa Ministarstva iz veljače 2021. godine.)! Tako nema ni daljinskog onečišćenja, nema ni lokalnih velikih zagađivača s druge strane Save… A Slavonski Brod po prošlogodišnjem izvješću Europske agencije za okoliš na trećem je mjestu u EU!!!

Vrlo je simptomatično da slijedeća konstrukcija nekoliko puta se ponavlja i to ne samo u Uvodu: “Kvaliteta zraka se popravila u 2019. godini te je s obzirom na H2S kategorizirana kao I. kategorija, dok je na postaji SLB002 i kvaliteta zraka s obzirom na PM2,5 poboljšana i kategorizirana kao I. kategorija (Tablica A-1).” (A. Uvod, str. 2 i 3). Istovremeno u Izvješću DHMZ-a za 2020. godine čitamo: “Mjerenja koncentracija sumporovodika tijekom 2020. godine provedena su na ukupno četiri mjere postaja Državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka. Zrak je bio prve kategorije na postajama Sisak-1, Kutina-1 i Slavonski Brod-2. Zrak je bio druge kategorije na postaji Slavonski Brod-1.” (http://iszz.azo.hr/iskzl/datoteka?id=120921).

Također svima nama su dobre poznate sve činjenice koje su dovele do velikog kašnjenja izrade Akcijskog plana. Budući da je evo već pišemo kolovoz 2021. godine, bilo bi pametno da se odabralo drugo razdoblje, a ne kako piše: “Akcijski plan podupire i provedbu mjera iz drugih gradskih planova i programa usmjerenih na zaštitu zraka, poticanje energetske učinkovitosti i uporabu obnovljivih izvora energije (npr. Akcijski plan poboljšanja kvalitete zraka za grad Slavonski Brod, Akcijski plan energetske učinkovitosti za razdoblje 2020. do 2022. godine…).” (A. Uvod, str. 3).

Samo jednom ili dva puta se spominje položaj Slavonskog Broda obzirom na Bosnu i Hercegovinu, koja sa svojim onečišćenjima zraka posebno negativno utječe na brodski zrak, ali ništa više se ne kaže: “ Grad Slavonski Brod nalazi se u Brodsko-posavskoj županiji uz granicu s Bosnom i Hercegovinom (Grafički prikaz C-1). S južne strane grada nalazi se rijeka Sava dok se sa sjeverne strane proteže Dilj gora. Rijeka Sava s južne strane Grada je ujedno i granica s Bosnom i Hercegovinom, …” (C. Opći podaci, str. 8). To je sve o utjecaju onečišćenja iz susjedne države!

Primjedbe u vezi poglavlja: Porijeklo onečišćenja i Analiza situacije

Na sve to se nadovezuje problematika Registra onečišćavanja okoliša odnosno također zvan i Katastar zagađivača. Od njihovog prvog spominjanja, mi u Eko-Integralu nadali smo se daleko kvalitetnijim korištenjem istih. Što više, postoji više zaključaka i Povjerenstva za praćenje kvalitete zraka, kao (saborskog) Odbora zaštite okoliša da će se Slavonski Brod i Brod u Republici Srpskoj uzimati u razmatranje kao jedna cjelina i da će se poduzeti sva raspoloživa sredstva kako bi se to postiglo. No, mi čitamo slijedeće: 

Registar onečišćavanja okoliša je informacijski sustav koji sadrži podatke o izvorima, vrsti, količini, načinu i mjestu ispuštanja i/ili prijenosa onečišćujućih tvari u zrak, vodu i/ili more i tlo te proizvedenom, sakupljenom i obrađenom otpadu. Uspostavlja ga, vodi i održava Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (MINGOR) kao sveobuhvatno informatičko i mrežno bazirano rješenje, a čine ga baza podataka s pripadajućom aplikacijom za unos, verifikaciju, pregled, analizu i razmjenu podataka te preglednici koji javnosti omogućuju izravan pristup podacima.”  (F. Porijeklo onečišćenja, str. 25)

“Budući da obaveza prijave u ROO ne uključuje podatke o emisijama čestica aerodinamičkog promjera manjeg od 2,5 μm (PM2.5), a obavezna mjerenja propisana Uredbom o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (NN 87/17) uključuju mjerenja krutih čestica tj. čestice bilo kojeg oblika, strukture ili gustoće raspršene u plinovitoj fazi u uvjetima prikupljanja uzorka koje se mogu prikupiti filtriranjem pod utvrđenim uvjetima, ne postoji mogućnost korelacije imisijskog onečišćenja zraka česticama PM2.5 na području Slavonskog Broda i podataka prijavljenih u ROO.”  (F. Porijeklo onečišćenja, str. 26).

“Zadnji prepoznati značajan izvor PM10, PM2,5 i BaP u PM10 je prekogranični iz Bosne i Hercegovine. Iz analize ovisnosti izmjerenih koncentracija promatranih onečišćujućih tvari i srednjeg smjera vjetra možemo zaključiti da značajan dio onečišćenja dolazi za vrijeme južnih vjetrova, odnosno onečišćenje je doneseno iz susjednog grada Brod. Glavni izvori emisija iz Broda su vjerojatno isti kao i za Slavonski Brod, kućna ložišta na kruta goriva, promet i industrija, no na temelju dostupnih podataka nije moguće detaljnije procijeniti prekogranični utjecaj.” (G. Analiza situacije, str. 38).

Vezano za prethodni pasus koji je citiran iz Akcijskog plana, ukazali bi na nelogičnost jer smo mišljenja da u poglavlju F. Analiza situacije, previše naglašen utjecaj kućnih ložišta koje koriste kruta i tekuća goriva i cestovnog prometa, naročito na graničnom prijelazu koji se za vrijeme pandemije dosta smanjio, a vrlo malo industriji i na jednoj i drugoj strani rijeke Save. Tako se još uvijek ne zna što se događa u Rafineriji nafte Brod, a ona je za vrijeme intenzivnog rada u posljednjih deset godina prije havarije godišnji je trošila (popalila) 100-150 tisuća tona otpadnog mazuta kod prerade (blizu) milijun tona nafte! Također nisu (ili samo u kratkim crtama) spominjani brodski industrijski kompleksi (PZC, SJI, ĐĐ Ljevaona, Slavonija DI, Komunalac d.o.o. – odlagalište otpada Vijuš, itd.) koji su mogući ‘proizvođači’ dijela brodskog onečišćenog zraka, kao ni potencijalno opasna hladnjača na Bjelišu iz koje je 2008. curio amonijak.

Kao potporu ovoj činjenici, navest ćemo neke podatke mjerene u posljednjih pet godina na brodskim mjernim postaja. Prvo, maksimalnu satnu koncentraciju PM2.5 na SB-1 po godinama: 2017. – 457 µg/m3, 2018. – 235 µg/m3, 2019. – 257 µg/m3, 2020. – 271 µg/m3 i 2021. – 196 µg/m3, a drugo, maksimalnu satnu koncentraciju PM10 na SB-2 po godinama: 2017. – 562 µg/m3, 2018. – 343 µg/m3, 2019. – 323 µg/m3, 2020. – 366 µg/m3 i 2021. – 329 µg/m3! Svakako treba reći da uz te maksimalne, pa i druge visoke koncentracije PM2.5 i PM10 u određenim intervalima od 5 – 6 sati, a ponekad i desetak sati satne koncentracije PM2.5 bile su iznad 180 µg/m3, odnosno 220 – 240 µg/m3 za PM10! A pitanje je: je li kućna ložišta i cestovni promet u Slavonskom Brodu mogu proizvesti takve velike satne koncentracije lebdećih čestica i to u dužim intervalima?

Prijedlozi u vezi mjera i projekata s ciljem smanjenja onečišćenja

Nekoliko riječi o poglavlju “I. DETALJNI PODACI O ONIM MJERAMA ILI PROJEKTIMA KOJI SU USVOJENI S CILJEM SMANJENJA ONEČIŠĆENJA”. Udruga Eko-Integral potpuno podržava sve navedene mjere, a poneke od njih proširuje, a i predlaže dogradnju nekih projekata:

Pod “5. Smjernice za provođenje energetske obnove obiteljskih kuća na području Slavonskog Broda s ciljem smanjenja emisije čestica u sezoni grijanja” čitamo: “Cilj ove mjere je troškovno – efikasno provođenje energetske obnove obiteljskih kuća na području Slavonskog Broda radi smanjenja emisije čestica tijekom sezone grijanja odnosno postizanje povećane energetske učinkovitosti kroz energetsku obnovu privatnih objekata.” Svakako bi ta energetske učinkovitost bila puno veća kada bi se uvažili Zaključci tematske sjednice Županijska skupština od 17. lipnja 2020. godine o Izvješću o stanju kvalitete zraka na području BPŽ u 2019. godini. Posebno pod točkom 2 piše: “Tražimo od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti sufinanciranje cjelovite energetske obnove obiteljskih kuća i višestambenih zgrada … u iznosu od 80%. Cjelovita energetska obnova na vanjskoj ovojnici podrazumijeva kombinaciju mjera …: energetska obnova vanjskog zida, stropa, … ugradnju sustava za korištenje obnovljivih izvora energije i plinofikaciju kućnih ložišta.”.

Pod “8. Širenje mreže centralnog toplinskog sustava i plinske mreže na području Slavonskog Broda” piše: “Cilj ove mjere je dati poticaj korištenju izvora energije s najmanjim emisijama čestica te prelazak na centralni toplinski sustav i/ili plinsku mrežu.”. Ponavljamo vezano za povećanu energetsku učinkovitost, ali i prelazak na centralni toplinski sustav realizacije iste kod Kazališno-koncertne dvorane IBM! 

Pod “9. Trajno kontroliranje provođenja mjera zaštite kvalitete zraka i poštivanja dozvoljenih emisijskih vrijednosti” čitamo: “Provođenje inspekcijskog nadzora tj. sustavno praćenje utjecaja na okoliš te redovno izvještavanje o rezultatima praćenja važan je dio djelotvornog i učinkovitog sustava upravljanja okolišem.”. Traži se da ne samo spomenuti brodski industrijski kompleksi koji su mogući ‘proizvođači’ brodskog onečišćenog zraka, već i svi ostali, budu podvrgnuti inspekcijskom nadzoru bar jednom godišnje!

Pod “15. Educiranje i pravovremeno informiranje javnosti o razinama onečišćenja i utjecaju onečišćenja na ljudsko zdravlje i okoliš u cjelini” piše: “Grad Slavonski Brod ima izrađen Protokol postupanja u slučaju prekoračenja pragova upozorenja i praga obavješćivanja za onečišćujuće tvari u zraku sukladno kojemu se javnost pravovremeno obavještava o prekoračenjima … pragova” onečišćenja. Nažalost, moramo zapaziti da je (više puta) propuštena prilika prave edukacije Brođana koju je nudila Udruga Eko-Integral kod provođenja projekta Edukacija i informiranje i koji projekt je financirao Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitosti! Također još prije 5 – 6 godina naši programeri bili su u mogućnosti izrade aplikacija za alarmiranje građana (putem mobitela i dr.) u slučaju veća i velika onečišćenja zraka. Članovi Udruga Eko-Integral i dalje su voljni posvetiti tim poslovima!

Ostalo još jedno veliko pitanje koje već godinama kruži nad Slavonskim Brodom, a odnosi se na plinofikaciju ili elektrifikaciju brodskog javnog (autobusnog) prometa, tj. na projekt koji ne samo da bi utjecao na veliko smanjenje onečišćenja u brodskom zraku, nego pokretanjem tog projekta sigurno bi postojala i mogućnost povećanja potrebe za radnom snagom u Slavonskom Brodu.

Također nije na odmet spomenuti još jedan problem vezan za autobusni promet i za brodski autobusni kolodvor. Dok je novi kolodvor u izgradnji, postoji šansa da se ispravi pogreška koja je nastala izgradnjom Svačićeve avenije između rotora kod Gupčeve do rotora kod ‘Halajka’. Riječ je o tome da svi autobusi koji s kolodvora odlaze na istok, pa i na sjever i jug, trenutačno moraju krenuti na zapad do rotora kod ‘Halajka’ i nazad do rotora kod Vukovarske, što je duže od kilometar praznog hoda!           

39 comments

Skip to comment form

 1. Pimjedbe i prijedlozi na razini reputacije Eko integrala kao udruge poznavatelja i zaštitnika zdravlja Brođana.

 2. Samo za strpljive i ozbiljne. Čitav tekst je trebalo sažeti za posjetitelje internetkog svijeta. Vrlo je zahtijevno za praćenje.

  1. Ne bi bilo na odmet da to u svom komentaru učini lider Eko integrala Peter Tot-Đerđ, koji se inače često uključuje u ekološke rasprave.

 3. Kućna ložišta, tvrdi se, kao dominantni izvor onečišćenja podigla su Brod na vrh najzagađenijih gradova EU. Pa zar u RH nema i drugih gradova gdje se loži drvo u štednjacima?

  1. Svuda se loži na drva, a preko puta u Bosanskom Brodu i na ugalj. I nikom ništa, nema nigdje takve koncentracija onečišćenja; ni u Slavoniji, ni u Zapadnoj i Sjevernoj Hrvatskoj! Ukazano je u gornjem tekstu na maksimalnu satnu koncentraciju PM2.5 na SB-1 po godinama od 2017. i na maksimalnu satnu koncentraciju PM10 na SB-2… Veliko je“… pitanje: je li kućna ložišta i cestovni promet u Slavonskom Brodu mogu proizvesti takve velike satne koncentracije lebdećih čestica i to u dužim intervalima?”.

 4. Nema Brođanima pomoći narednih 10-15 godina, bez obzira na ovakve planove i primjedbe.

 5. I koliko je grad platio akcijski plan primjeren za svaki grad u RH?

 6. Mislim da sa slijedećom primjedbom sve je rečeno:

  “… još uvijek (se) ne zna što se događa u Rafineriji nafte Brod, a ona je za vrijeme intenzivnog rada u posljednjih deset godina prije havarije godišnje je trošila (popalila) 100-150 tisuća tona otpadnog mazuta …

  Također nisu (ili samo u kratkim crtama) spominjani brodski industrijski kompleksi (PZC, SJI, ĐĐ Ljevaona, Slavonija DI, Komunalac d.o.o. – odlagalište otpada Vijuš, itd.) koji su mogući ‘proizvođači’ dijela brodskog onečišćenog zraka…”!

 7. Najgore u cijeloj toj našoj priči da mi eko-aktivisti za taj Akcijski plan, pa da je on i gotov i dat je u javnu raspravu nismo ni znali. Znali smo sa sastanka Povjerenstva da je Grad morao pronaći novog izvođača i planiran je brz završetak Akcijskog plana.

  No nitko nama u Eko-Integral ništa nije javio, pa ni o tome da je Grad 8. srpnja objavio informaciju o Akcijskom planu (… https://www.slavonski-brod.hr/vijesti/11502-informacija-o-izradi-akcijskog-plana-poboljsanja-kvalitete-zraka-za-grad-slavonski-brod-i-nacrt-akcijski-plan-poboljsanja-kvalitete-zraka-za-grad-slavonski-brod)!

  A u toj informaciji negdje na kraju stoji da javnost svoja mišljenja, primjedbe, prijedloge može dostaviti Gradu u pisanom obliku u roku od 30 dana… Sve se to odvijalo vrlo tajnovito, makar je logično da se sve to mogli podići na e-savjetovanje!

 8. Ja moram uporno ponavljati da ni Grad, ni Županija, naročito u posljednje vrijeme (a Grad već sigurno 5 – 6 godina) slabo podržavaju inicijativu eko-aktivista za čisti zra! Svi bi, pa tako i Ministarstvo, željeli bar na papiru da SB bude “čist” grad! Ili kako sam negdje pročitao nekako im je cilj tu goruću brodsku problematiku staviti ‘ad acta’. A SB po izvješću Europske agencije za okoliš na trećem mjestu u Europskoj uniji!!!

 9. Podržavam rješenje iz zadnjeg pasusa.

  Imam prijedlog kako smanjiti ispušne plinove. Automobile ne bi trebalo paliti, nego bi ih trebalo samo na smjenu gurati. Brod bi bio nezagađen grad i bio bi prozvan Miris City.

 10. Prije nekih 5 mjeseci nakon 8. sastanka Povjerenstva u Slavonskom Brodu sam zapisao:

  “Možda je sastanak nekima u Slavonskom Brodu malo se činilo da je bio pretenciozan, u smislu smanjivanja negativne uloge Rafinerije ali i ‘neodgovornosti’ Grada zbog neizrade Akcijskog plana. No, vjerujem (kako su) uvidjeli … da su bili u krivom! Svakako jer su zaključci sastanka zaista vrlo korektni i mogu dovesti do pozitivnog pomaka u brodskom zraku!”.

  Nažalost, još uvijek ti pozitivni pomaci nigdje se ne vide. Možda će Akcijski plan biti prekretnica… Nada umire posljednja!

  1. Vidim da se ponovo u prijedlozima ponavlja, već skoro zaboravljeni projekt: „Edukacija i obavješćivanje građana o kvaliteti zraka u Slavonskom Brodu. Klara Šćuka iz Brodsko-posavske Županije baš je na spomenutom sastanku Povjerenstva u svom izvješću “iznijela da na kraju nije došlo do angažiranja udruga zaštite okoliša pri realizaciji edukacije Brođana.”. Da, tu se radi o Eko-Integralu, čiji su članovi i onda (a i sada) voljni odraditi edukaciju Brođana, a prvenstveno predškolsku, školsku i studentsku populaciju. Nažalost, Brodsko-posavska županija, CTR i ostali sudionici projekta za takvo nešto nisu bili zainteresirani! A pitanje kako su onda Projekt uspjeli realizirati?

   1. U pravu si Brođanine! Nitko nije educirao građane, a netko je podigao lovu od milijun kuna!!!

 11. Eko aktivisti, netko vas je nazvao pizdunima. Vjerojatno je to dijelom opravdano, jer ni sada ne reagirate dovoljno odlučno i oštro na takoreći ilegalnu javnu raspravu. Trebali ste SVIMA poslati obavijest d je javna rasprava u tijeku. Ipak, vi ste uglavnom hrabri, obrazovani ljudi. Cijenim vaše napore i otpor općem dusparizmu u Slavonskom Brodu.

  1. Edo moj, mislim i kako vidim i znam, sigurno griješiš, pa i pomalo vrijeđaš! Da, vrijeđaš eko-aktiviste!

   Na fejsu, tako i na stranicama Građanske inicijative i Brođani za Brod još prije tjedan dana je objavljena informacija o Akcijskom planu, pa i sam Akcijski plan u prilogu. Također je objavljena i “važna napomena: od 8. srpnja započela je prijava primjedbi na tekst Akcijskog plana i trajat će 30 dana!”.

   Inače najmanje 800 korisnika na tim stranicama vidio tu objavu… No, nisam baš 100 posto siguran, ali bojim se da na brodskim portalima(?), pa tako i na SBplusu nisi mogao vidjeti informaciju o javnoj raspravi za Akcijski plan!

   1. Moja isprika. Istina, samo djelomična! Javili su mi da je jedan naš portal još 9. srpnja (indirektno) objavio spomenuti Akcijski plan u članku: “Besplatnom cestarinom za Brođane, maknut će vozila iz grada” (https://sbplus.hr/slavonski_brod/politika/upravasamouprava/besplatnom_cestarinom_za_brodane_maknut_ce_vozila_iz_grada.aspx )! Stvarno, naslov za pamćenje.

 12. Iz FB i SBPeriskopove arhive od prije 5 godina. U tadašnjoj najavi još stoji:

  „Poreska uprava Republike Srpske otkrila je da su sva preduzeća iz Nestro grupacije – Rafinerija nafte Brod, Rafinerija ulja Modriča, „Nestro Petrol“ i „Optima grupa“ transfernim cijenama utajili više od 11 miliona KM poreza, saznaje poslovni portal CAPITAL.ba“.

  http://www.sbperiskop.net/biznis/ekskluzivno-rusi-utajili-milijune-maraka-poreza-u-rafineriji-nafte

  1. Znači li da je AKcijski plan kao takav na suprotnoj strani nego Eko Integral, s obzirom da je Rafinerija bez značaja za zagađenje?

   1. Sve piše gore! Akcijski plan, kao plan je OK! Ima svoje pozitivne strane, osim što kasni i to ne malo, nego nekoliko i nekoliko mjeseci! No na takvo nešto, ako je riječ o zaštiti okoliša, stanovnici su ovog Grada već navikli!

    Također ima i svoje nedostatke, na koje je Eko-Integral ukazao, vidi pod podnaslovima: Primjedbe u vezi poglavlja: Uvod i Opći podaci i Primjedbe u vezi poglavlja: Porijeklo onečišćenja i Analiza situacije.

    U zadnjem dijelu: Prijedlozi u vezi mjera i projekata s ciljem smanjenja onečišćenja, odmah smo istakli: “Udruga Eko-Integral potpuno podržava sve navedene mjere, a poneke od njih proširuje, a i predlaže dogradnju nekih projekata”. Tu smo dali 6 – 7 konkretnih primjedbi! Naglasak je na konkretnom!

    1. Čini mi se, da sudjelovanje Udruge Eko-Integral u ovoj javnoj raspravi o Akcijskom planu za poboljšanje kvalitete zraka odvijalo se u duhu UREDBE O INFORMIRANJU I SUDJELOVANJU JAVNOSTI I ZAINTERESIRANE JAVNOSTI U PITANJIMA ZAŠTITE OKOLIŠA.

 13. Evo, prizemni ozon (O3) i dalje prijeti Brođanima! Danas u 16 00 sati ponovo je mjerena visoka onečišćenja ozona od 146 µg/m3, a može se očekivati da najveći osmosatni prosjek ozona ponovo će biti oko 130 – 135 µg/m3 (http://iszz.azo.hr/iskzl/postaja.html?id=165)!

  1. Pa zato je i napravljen Akcijski plan! Pitanje je samo koliko je odgovarajući i koliko je ne-politički?!

   1. Je li to šala mala? Ozon, a još prije prizemni ozon samo tu i tamo se spominje u Akcijskom planu:

    “Oksidi dušika (NOx) koji nastaju oksidacijom dušika pri visokim temperaturama (npr. u procesima izgaranja goriva) ili pod utjecajem elektromagnetskog izboja. Osim što utječu na zakiseljavanje i eutrofikaciju pripadaju skupini tvari koje uzrokuju stvaranje prizemnog ozona tzv. „prekursora ozona“. … (itd.) …

    Prizemni ozon (O3) koji nastaje djelovanjem sunčevog zračenja na prekursore ozona. Iako je u višim dijelovima atmosfere ozon neophodan za zadržavanje (štetnog) sunčevog UV zračenja čime omogućava život na zemlji, u troposferskim (prizemnim) dijelovima atmosfere je štetan jer negativno djeluje na ljudski respiratorni sustav, a može uzrokovati i materijalnu štetu (npr. korozija). “.

   2. Nedavno sam pisao o problemu koji se javlja kod analize (prizemnog) ozona, naročito ako je riječ o Slavonskom Brodu:

    A to je “… validacija podataka… a (izgleda) jedino se podaci vezano za ozon validiraju! … Tako 2018-te validacijom broj onečišćenih dana s 43 sveden na 19, 2019-te 17 na 11, a 2020-te 31 na 18!!! Zaista, dobro je posao odrađeno!”. Dok “prije 2018. godine … (je) 2017-te broj onečišćenih dana ostao i nakon validacije na 29, dok 2016-te sa 6 povećan na 9(?), slično kao 2013-te s 3 na 11(?)! Onda 2015-te s 9 sveden na 8, 2014-te broj onečišćenih dana ostao na 21, slično kao i 2012-te na 26, a 2011-te na 19!”.

    Ja osobno nikada nisam shvatio, na kojem principima su orađene validacije podataka za ozon. A zamolba DHMZ-u ništa nije rezultirala, makar je glavna ravnateljica gđa Picek uredno je odgovorila na tu zamolbu!!!

 14. Da li zrak u Slavonskom Brodu onečišćen? Odgovor zna Europska agencija za okoliš (https://www.eea.europa.eu/themes/air/air-quality-index#tab-based-on-data)!

  Na grafikonu Europske agencije za okoliš je vidljivo danas da u posljednjih 365 dana, zrak je bio onečišćen 29,1%, jako onečišćen 8,5% i ekstremno onečišćen 4%!!! Dok samo je 2% bio dobar, 27,4% prihvatljiv i 29,1% umjereno onečišćen!

 15. Jasno je da čovječanstvo nije spremno zaštiti okoliš, pa ni sebe… Dovoljno se prisjetiti na ovu sada skoro već 13 godišnju zavrzlamu i agoniju Brođana sa onečišćenim zrakom!

  “Ako sada udružimo snage, možemo spriječiti klimatsku katastrofu. No, kako današnje izvješće jasno pokazuje, nema vremena za odgađanje niti mjesta za izgovore. Računam na čelnike vlada i sve zainteresirane strane da osiguraju uspjeh COP26”, rekao je Guterres (glavni tajnik UN-a).

  https://www.poslovni.hr/svijet/do-sada-najvaznije-upozorenje-znanstvenika-o-klimi-ovo-je-crveni-alarm-za-covjecanstvo-4300212

  1. “Na samitu u Parizu 2015. predstavnici gotovo svih zemalja svijeta obvezali su se na ograničavanje rasta temperature do 2 stupnja Celzijeva do kraja stoljeća, i da ga u idealnom slučaju zadrže ispod 1,5 stupnjeva. Ali izvještaj UN-a predviđa da će granica od 1,5 stupnjeva svakako biti premašena tokom narednih 15 godina.”.

   http://www.sbperiskop.net/glavna-vijest/globalno-zatopljenje-katastrofa-za-sredozemlje

 16. Tako je bilo prije 7 godina, kada je počela s radom druga mjerna postaja u SB! Tada također jedan dan ozon, pa kasnije sumpor ili lebdeće čestice su onečištili brodski zrak!

  http://www.ebrod.net/slavonski-brod/clanak/u-slavonskom-brodu-pocela-s-radom-druga-mjerna-postaja-za-pracenje-kvalitete-zraka-7693

 17. Prizemni ozon (O3) i dalje prijeti Brođanima! Danas, nakon nekoliko dana kada je najveći osmosatni prosjek ozona bio (vrlo) blizu ciljanoj vrijednosti od 120 µg/m3, za očekivati da ponovo i to 20. put ove godine bit će iznad te vrijednosti (http://iszz.azo.hr/iskzl/podatak.htm?pid=165)!

 18. Da li se zna sa koliko novaca je gradska uprava sponzorirala Vanesu Tot??
  Navodno 3000kn.
  A zavičajni klub Žeravac dobije 20 tisuća kn
  Premda to nikoga ne zanima

  1. To je nadnica za glasove. Vanesa nosi par glasova, a Žeravčani na desetine. Zato se daje zavičajcima ovdje i tamo.

 19. Danas u Slavonskom Brodu ponovo toplinski udar i nove visoke koncentracije prizemnog ozona (O3)! Tako je mjerna postaja na Jelasu još sa nekoliko postaja u CRVENOM (http://iszz.azo.hr/iskzl/index.html)!

  Mjeri se u Slavonskom Brodu temperatura iznad 35 stupnjeva, ali i satna koncentracija ozona iznad 140 µg/m3! Danas, ponovo će najveći osmosatni prosjek ozona biti iznad ciljane vrijednosti od 120 µg/m3, možda i iznad 130 µg/m3 (iszz.azo.hr/iskzl/podatak.htm?pid=165)!!!

  1. Pitaju me na fejsu, inače to je vrlo često pitanje: “Od čega se stvara ozon? Tko ga stvara?”.

   Da ne pričam iznova o ozonu (O3), usput o tome sam bar 7 – 8 pisao na SBPeriskopu, pa navest ću posljednji link: http://www.sbperiskop.net/kolumne/ptderd/brodski-zrak-zagaden-ozon-prijeti-2

   Ali i najvažniju stvar, što mislim vezano za prizemni ozon svi, zaista svi zaboravljaju (namjerno ili nenamjerno!):

   “… u Slavonskom Brodu … prokursori ozona mogu doći i iz emisije prekosavske rafinerije, ali i iz brodske industrije … (a svakako i iz prometa) i to najviše dušikovi oksidi, pa ugljikovodici i hlapljivi organski tvari!

   1. Kad sam gornji status (informaciju) pisao, nisam ni bio svjestan da sam trebao naznačiti kako će ponovo najveći osmosatni prosjek ozona biti iznad ciljane vrijednosti od 120 µg/m3, a možda i iznad 140 µg/m3!!!Kako se i desilo jer 6 sati (skoro) kontinuirano satna koncentracija ozona bila oko i iznad 140 µg/m3!

 20. Svi kažu da Rafinerija nafte Brod ne radi. No onda ne znamo zašto nas je ‘alarmirao’ sustav nakon što je satna koncentracija lebdećih čestica PM10 na mjernoj stanici RNB u 14 00 sati se popeo na (skoro) 100 µg/m3 (https://rafinerija.com/Content/Read/mstanica)? Možda je riječ o proizvodnji bitumina(?)!

  Na priloženim grafikonima može se vidjeti kako je jučer u Rafineriji kretalo onečišnje s PM10. Također i to, kakav je bio utjecaj na satne koncentracije lebdećih čestica PM2.5 na mjernoj postaji na Jelasu (http://iszz.azo.hr/iskzl/podatak.htm?pid=165)!

 21. Ima li toga još igdje? Vjerojatno nigdje, osim u Slavonskom Brodu. Pregledali smo još neke mjerne postaje (Zagreb-3, Osijek, Varaždin, Karlovac, …) jedino smo u Slavonskom Brodu na MP na Jelasu naišli na objašnjenje (za vrijeme najveće koncentracije ozona) skida se mjerni uređaj za ozon. Odnosno kako piše na stranicama HAZO-a:

  U Slavonskom Brodu “16.08.2021: Uređaj za mjerenje koncentracije ozona (O3) deinstaliran je radi redovnog umjeravanja te će biti vraćen u kratkom roku.” (http://iszz.azo.hr/iskzl/postaja.html?id=165)!

  1. Danas je na karti Europske agencije za okoliš (https://www.eea.europa.eu/themes/air/air-quality-index#tab-based-on-data) skoro cijeli kontinent Europe u ZELENOM, pa tako i Slavonski Brod.

   No slika u prilogu na FB stranici GI i ‘Brođani za Brod’ i jedan od grafikona (onaj desni na slici) ukazuju na (negativni) utjecaj prizemnog ozona na onečišćenje brodskog zraka od 11. do 16. kolovoza, odnosno kada je “uređaj za mjerenje koncentracije ozona (O3) deinstaliran radi redovnog umjeravanja(?)…”.

   Lijepo se vidi da u prethodna dva dana zbog velike koncentracije ozona, odnosno iznad 130 i 140 µg/m3, zrak je u Slavonskom Brodu bio u CRVENOM. Dok je u prethodnim danima, pa i za vrijeme isključenja uređaja (to u prijepodnevnim satima) zrak u Slavonskom Brodu bio u ŽUTOM!

Odgovori