86 udruga, socijalnih zadruga i socijalnih poduzeća potpisalo je priopćenje kojim traže promjenu spornog članka Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija.Udruge, socijalne zadruge i socijalna poduzeća podržavaju uvođenje načela dobrog financijskog upravljanja i kontrola koje se očituju kroz namjensko, racionalno i transparentno raspolaganje financijskom i nefinancijskom imovinom neprofitnih organizacija. Isto tako, podržavaju i obvezu javne objave financijskih izvještaja kroz Registar neprofitnih organizacija te postavljanje okvira za financijsko planiranje poslovanja neprofitnih organizacija jer se time doprinosi ostvarenju načela javnosti i transparentnosti poslovanja neprofitnih organizacija.

Međutim, neophodno je promijeniti problematičnu odredbu Prijedloga Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija koji u čl. 33 definira obvezu osnivanja trgovačkog društva ili drugog oblika udruživanja koji nije neprofitni za potrebe obavljanja gospodarske djelatnosti, ukoliko organizacija ostvari više od 230 000 kuna prihoda godišnje.

Spomenuta odredba sadrži niz problema: odredba nije razmjerna (proporcionalna) cilju i svrsi koja se želi postići – sprječavanju i razotkrivanju onih organizacija koje za svoje poslovne potrebe zloupotrebljavaju neprofitni pravni status; neprofitnim se organizacijama ograničava izbor strategije djelovanja u ostvarenju svojih legitimnih i legalnih ciljeva i neprofitne misije; stvaraju se potencijalne barijere za razvoj socijalnog poduzetništva, a time i za uspješno korištenje Europskog socijalnog fonda, što je suprotno nacionalnim strategijama za poticanje razvoja civilnog društva te borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti; propisuju se obveze koje je nemoguće realizirati u okviru postojećeg zakonodavstva – osnivanje nove pravne osobe koja nije neprofitna od strane neprofitne ustanove socijalne skrbi, socijalne zadruge, itd.; dovodi u pitanje dugoročnu samoodrživost organizacija civilnog društva budući da će se negativno odraziti na stabilnost radnih mjesta u neprofitnim organizacijama, što je u koliziji sa strateškim programima financiranja organizacija civilnog društva u proteklih deset godina; regulira materiju koja je već regulirana u Zakonu o porezu na dobit; postavlja se proizvoljan financijski limit od 230 000 kuna bez analitičkih pokazatelja i obrazloženja.

Zbog svega navedenog predlaže se brisanje članka 33. Prijedloga Zakona i propisivanje novoga članka koji bi se dodao Glavi VI Financijsko izvještavanje ili bi činio novu Glavu VII Gospodarske djelatnosti i financijsko izvještavanje, sa sljedećim odredbama:

1) neprofitne organizacije mogu obavljati gospodarske djelatnosti i u tu svrhu raspolagati imovinom sukladno Zakonu i Statutu/Pravilima zadruga;

2) pod gospodarskom djelatnošću u smislu ovoga Zakona podrazumijeva se prodaja ili razmjena roba i usluga na tržištu u tržišnim uvjetima radi ostvarivanja viška prihoda;

3) gospodarsku djelatnost neprofitna organizacija ne smije obavljati radi stjecanja dobiti za svoje članove ili treće osobe;

4) ako u obavljanju gospodarske djelatnosti neprofitna organizacija ostvari višak prihoda nad rashodima, on se mora, sukladno Statutu i Financijskom planu, koristiti isključivo za ostvarenje ciljeva utvrđenih Statutom;

5) neprofitna organizacija koja obavlja gospodarske djelatnosti dužna je podnositi dodatno godišnje izvješće o prihodima i rashodima ostvarenima od gospodarske djelatnosti sa specifikacijom raspodjele viška prihoda sukladno Statutu i godišnjem Financijskom planu neprofitne organizacije.

Ovo priopćenje Ministarstvu financija potpisuje 86 udruga, socijalnih zadruga i socijalnih poduzeća.

Izvor: kulturpunkt