U Eko-Integralu iz Odbora za predstavke Europskog Parlamenta zaprimili smo obavijest od 07.05.2019.g. o zatvaranju predstavke br. 0465/2018, kao i mišljenje Komisije u obliku Priopćenja za zastupnike Europskog Parlamenta:

“Predstavka br. 0465/2018 koju je podnio Peter Tot-Đerđ, hrvatski državljanin, u ime udruge Eko-Integral za zaštitu okoliša i prirode, o zagađenju koje uzrokuje oštećena rafinerija nafte u Bosni i Hercegovini i koje ugrožava zdravlje i živote stanovnika zahvaćenog područja … “.

“... Komisija je svjesna ozbiljnih okolišnih problema povezanih s onečišćenjem zraka koje uzrokuju emisije iz rafinerije nafte u Brodu, a koje utječe na gradove Brod u Bosni i Hercegovini te Slavonski Brod u Hrvatskoj. …”.

“... Iako emisije iz rafinerije nafte u Brodu izazivaju ozbiljnu zabrinutost, Komisija nema iste izvršne ovlasti ... kada je riječ o potencijalnoj zemlji kandidatkinji ..., kao što je to slučaj o državi članici EU-a.

Stupanjem na snagu Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju 2015. Bosna i Hercegovina preuzela je ugovornu obvezu provedbe prava EU-a o okolišu i usklađivanje s njime. Za provedbu pravne stečevine Unije u okviru Sporazuma … nadležne su … bosanskohercegovačke vlasti. Kako proces integracije bude napredovao, EU će imati više mogućnosti i mehanizma za osiguravanje usklađenosti s njezinim pravilima i propisima. …”.

“... Zaključak: Komisija će pratiti situaciju te će uvrstiti kvalitetu zraka i prekogranično onečišćenje na dnevni red na svim razinama bilateralnih dijaloga između EU-a i Bosne i Hercegovine u okviru Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju s Bosnom i Hercegovinom.”.

I tako Odbor za predstavke Europskog Parlamenta kao i Komisija su u obliku Priopćenja za zastupnike Europskog Parlamenta odgovorili na predstavku br. 0465/2018 Petera Tot-Đerđa, ispred Eko-Integral za zaštitu okoliša i prirode, iz Slavonskog Broda vezano za zagađenja iz emisije devastirane Rafinerije nafte Brod iz Bosne i Hercegovine.

Kada se nešto žarko želi i kada se male snage slože, mogu se uspostaviti kvalitetna komunikacija i sa Europskim Parlamentom i Europskom Komisijom!