Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada (IMI) objavio je Izvještaj o praćenju kvalitete zraka za 2023. godinu (https://iszz.azo.hr/iskzl/datoteka?id=157527). Za nas Brođane najinteresantnije činjenice, koje su i ovaj put tragične, mogu se pročitati u Zaključku Izvještaja: 

Frakcija lebdećih čestica PM10

Tijekom 2023. godine gravimetrijski su određivane masene koncentracije frakcije lebdećih čestica PM10 na mjernim postajama Zagreb-1, Zagreb-3, Sisak-1, Slavonski Brod-1, Slavonski Brod-2 i Polača. …

Granična vrijednost (GV) za vrijeme usrednjavanja 24 sata (50 μg/m3) ne smije biti prekoračena više od 35 dana u godini. GV za vrijeme usrednjavanja 24 sata bila je prekoračena više od 35 puta (jedino) na mjernoj postaji Slavonski Brod-1 (ukupno 57 dana), stoga je prema … Zakonu o zaštiti zraka, zrak oko mjerne postaje Slavonski Brod-1 tijekom 2023. godine s obzirom na PM10 frakciju lebdećih čestica bio II. kategorije kvalitete (onečišćen zrak). Na ostalim mjernim postajama GV od 50 μg/m3 bila je prekoračena manje od 35 puta …”.

PAU (BaP) u frakciji lebdećih čestica PM10

Na mjernim postajama Zagreb-1, Zagreb-3, Sisak-1 i Slavonski Brod-1 određivano je sedam PAU u frakciji lebdećih čestica PM10 tijekom cijele 2023. godine… Radi utvrđivanja doprinosa benzo(a)pirena u ukupnim PAU …, propisano je mjerenje i ostalih policikličkih aromatskih ugljikovodika u PM10, među kojima se nalaze …: benzo(a)antracen, benzo(b)fluoranten, benzo(j)fluoranten, benzo(k)fluoranten, indeno(1,2,3-cd)piren i dibenzo(a,h)antracen. Za ove spojeve nisu propisane ciljne vrijednosti (CV) …

na mjernim postajama Zagreb-3 (1,72 ng/m3) i Slavonski Brod-1 (2,54 ng/m3) srednje godišnje koncentracije BaP u PM10 nisu bile u skladu s ciljnom vrijednosti za jednogodišnje razdoblje (1 ng/m3) …, stoga je prema ,,, Zakonu o zaštiti zraka okolni zrak s obzirom na BaP u PM10 česticama bio onečišćen, tj. II. kategorije kvalitete. …”,

Također je u Izvješću vidljivo da su srednje godišnje koncentracije gore spomenutih policikličkih aromatskih ugljikovodika mjerene na ostalim postajama, daleko niže od one mjerene na postaji Slavonski Brod-1… 

Frakcija lebdećih čestica PM2,5

Na mjernim postajama Zagreb-Ksaverska cesta-PPI PM2,5, Velika Gorica, Slavonski Brod-1, Slavonski Brod-2, Rijeka-PPI PM2,5, Osijek-2 PPI PM2,5, Plitvička jezera, Polača, … gravimetrijski su određivane masene koncentracije frakcije lebdećih čestica PM2,5. …

Srednja godišnja vrijednost PM2,5 frakcije lebdećih čestica (jedino) na mjernoj postaji Slavonski Brod-1 (27 μg/m3) nije bila u skladu s GV (25 μg/m3) …, stoga je okolni zrak na toj postaji tijekom 2023. godine bio II. kategorije kvalitete (onečišćen zrak). Također je bila prekoračena i indikativna granična vrijednost od 20 μg/m3 …”.

Zaista, tu nije potrebit nikakav komentar. Iz Izvješća se vidi da je brodski zrak i 2023. godine najonečiščeniji bio u Republici Hrvatskoj. Tako već dulje od 15 godina!