SBPeriskop objavljuje zahtjev za ispravak objavljene informacije da je “tvrtka najbogatijeg HDZ-ovca Pere Ćosića odgovorna za ekocid težak najmanje 27 milijuna kuna”

Kanal Biđ – travanj 2021 – dron

 

UVODNA NAPOMENA: SBPeriskop objavljuje zahtjev za ispravak objavljene informacije sukladno članku 40. Zakona o medijima (Narodne novine br. 59/04, 84/11, 81/13). Podnositelj zahtjeva je BRODSKA POSAVINA d. d. sa sjedištem Slavonskom Brodu (Grad Slavonski Brod), Šetalište Braće Radić 22, OIB: 10430829428

Odbacujemo kao potpuno netočnu završnu tvrdnju “da su svi demantirani navodi i informacije, usmjereni isključivo na medijsko diskreditiranje BRODSKE POSAVINE d.d.kroz iznošenje neistine i manipuliranje činjenicama, a takvo postupanje izravno vrijeđaju prava i interese BRODSKE POSAVINE d.d. te jojnanose povredu prava na poslovni ugled. ”

Poštovani,

SBPeriskop je na portalu Sbperiskop.netdana 4. svibnja 2021.g. (http://www.sbperiskop.net/drustvo/sb/tvrtkanajbogatijeghdzovcaperecosicaodgovornazaekocidtezaknajmanje27milijunakuna) objavio članak koji je prvotno objavljen na portalu Nacional.hr naslova Tvrtka najbogatijeg HDZovca Pere Ćosića odgovorna za ekocid težak najmanje 27 milijuna kunakoji sadrži neistinite i nepotpune informacije koje su povrijedile prava i interese BRODSKA POSAVINA d.d. i u kojima se BRODSKA POSAVINA d.d. opisuje u negativnom kontekstu bez ikakvog razloga.

U nastavku BRODSKA POSAVINA d.d. demantira navode iz navedenog članka kako slijedi, te zahtijeva objavu ispravkaobjavljene informacijeu smislu članka 40. Zakona o medijima(Narodne novine broj:59/2004, 84/2011, 81/2013; dalje u tekstu: Zakon o medijima).

1. U cijelosti je netočna informacija da je Tvrtka (BRODSKA POSAVINA d.d.)… sudjelovala je u ekocidu čija se direktna šteta procjenjuje na oko 27 milijuna kuna, dok se neizravna šteta može popeti i do više stotina milijuna kuna.“te je navedeno apsolutna neistina jer, tijekom izvođenja zakonito ugovorenih radova za investitora Hrvatske vode, temeljem Ugovora o uslugama preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava i leda na branjenom području 2: područje malog sliva Brodska posavina od dana 21. veljače 2020.g,Brodska Posavina d.d. nije počinila bilo kakvu štetu, a kamoli „ekocid“ odnosno „potpuno razorila ekosustav (flore i faune) nekog područja“ što ustvari znači riječ „ekocid“.

Dostavljaju se slike spornog područja na kojima su izvođeni radovi iz kojih se vidi da se poljoprivredna proizvodanja odvija neometanote je prisutanbiljni i životinjski svijetiz čega proizlazi da nema govora o ekocidu.

2. U cijelosti je netočna informacija da se ozbiljna devastacija prirode odvijala u najmanju ruku u suradnji s državnom tvrtkom Hrvatske vode, ako s njom nije i dogovorena“jer niti je počinjena ikakva devastacija prirode niti je navodno počinjenje dogovoreno s Hrvatskim vodama.

3. U cijelosti je netočna informacija„a to je učinjeno tako što su više od 50 tisuća kubika različitog otpada istresli na obližnje poljoprivredne parcelerazličitih vlasnika i tako stvorili goleme deponije, usput devastiravši vrijedne površinejer BRODSKA POSAVINA d.d.nije istresla otpad nego je izvela radove u skladu sa ugovornim stavkama troškovnika, stavke 9. i 11. vodotoka Biđ. Dakle,ne radi se o otpadu nego o zemljanom materijalu „C“ kategorije.

Stavka 9. troškovnika glasi: Strojni iskopobnova kanala/vodotoka u mokrom i ljepljivom materijalu “C” kategorije, dubine 36 m, veličina iskopa 612 m3/m. Stavka obuhvaća strojni iskopbagerom sa uređenjem profila iskopa i odbacivanje materijala na dohvat krana. Do 15 % količine može sadržavati žilje i korijenje. Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju.

Stavka 11. troškovnika glasi :Strojni iskop za kanale i rovove, te iskopi u vodotocima, u materijalu “C” kategorije bagerom s dugim kranom. Stavka obuhvaća strojni iskop za kanale i rovove bagerom minimalne dužine krana 1518 m i odbacivanje materijala na dohvat krana. Do 50 % količine može sadržavati žilje, korijenje i sitnije kamenje. Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju.

4. U cijelosti je netočna informacijaU rujnu prošle godine došao je red na njegovo (Biđ)čišćenje i izmuljivanje, ali i rekonstrukciju i djelomično proširenje, za što su potrebni dokumenti poput studije utjecaja na okoliš i lokacijske dozvole, u sastavu kojih bi trebalo biti jasno navedeno gdje se deponira nastali otpadni materijal“, koju jepotpuno nekvalificirano, autoritativno i inkriminirajućeustvrdio g.Josip Zmaić, a u člancima jeobjavljenabez valjane provjere njegovih navoda.

Naime, radovi obnove Biđa nisu počeli „prošle godine u rujnu“ nego 2017.g.inije došlo do rekonstrukcije (gradnje) za što su potrebni (i) navedeni dokumenti nego je došlo dousluge održavanja postojećeg vodotoka u sklopu Plana upravljanja vodama,koji je javni podatak.

5. U cijelosti je netočna informacijaEvidentno je da su radovi izvedeni mimo svih pravila struke“ jer se radi onotornojneistinijer su radovi izvedeni upravo sukladno svim pravilima struke i temeljem Ugovora što je potvrdio stručni nadzor investitora.

6. U cijelosti je netočna informacija„a ukupna procjena štete i sanacije zemljišta dosegla je 27 milijuna kuna“jer se radi oapsurdnojinsinuaciji, a što je razvidno i iz činjenice da je prema opisanim stavkama 9. i 11. ugovorenog troškovnika ukupna vrijednostradovana toj dionici iznosila 220 tisuća kuna, dakle manje od 1%navedenog iznosa,odnosno 125 puta je bila manja vrijednost radovaod iznosa navodne štete.

7. U cijelosti je netočna informacija koja se u člancima navodi konfabulirajući dijelove nalaza i mišljenja vještaka „utvrđeno je da je ono (tlo)kontaminirano„ te kako je posao dekontaminacije „ovlaštena tvrtka, taj posao procijenjen je na 27,5 milijuna kuna, prije svega zbog zbrinjavanja na deponiju u Vukovaru“te je netočna informacija kako se „Upravo u tom podatku možda krije motiv za provedenu devastaciju:izostankom propisanog zbrinjavanja, naime, nastaju goleme uštede za tvrtke angažirane kao izvođače“.U kojoj mjeri je tvrdnja namjerno zla vidljivo je iz razlike između ukupne cijene rada za čišćenja kanala u iznosu od 220 tisuća kuna i cijene insinuirane „dekontaminacije“ od cca. 27 milijuna kuna kad bi ona bila nužna.

Naime, u člancimaje tendenciozno i zlonamjerno optužena BRODSKA POSAVINA d.d. da bičinila nezakonite radnje s ciljem pribavljanja protupravne koristi i to „u najmanju rukuu suradnji s državnom tvrtkom Hrvatskevode“.

Da je u pitanju tendenciozna i zlonamjerna tvrdnja potvrđuju sljedeće nepobitne činjenice: upitanju nije „otpad“ nego zemljani materijal koji jeu Troškovniku definirankao „materijal C kategorije“ koji se kopa u mokrom i ljepljivom stanju te može sadržavati od 15 do 50 posto žilja, korijenja i sitnog kamenja po m3kako je opisano u stavkama citiranog troškovnička, kojije sastavni dio Ugovora.Tehnološkim postupkom i ponudbenim troškovnikom nije predviđeno odvoženje i deponiranje „iskopanog materijala C kategorije“ nego njegovo razastiranje uz kanal.Je li neko tlo kontaminirano ili nije, ne utvrđuje izvođač radova (Brodska Posavina d.d.) nego investitor (Hrvatske vode).Ni prije niti poslije predmetnog „strojnog iskopa kanalavodotoka (tzv. izmuljenja) nije bila utvrđena kontaminacija tla koja bi zahtijevala odvoz iskopanog materijala na odgovarajuće odlagalište, a da je to bilo nužno u cijelosti ili djelomično o tome bi investitor donio odluku i taj posao izvođaču platio kao naknadne, a ne redovno ugovorene, radove.

Dakle, netočno jetvrditi i/ili insinuirati kako bi radovi odvoza iskopanog materijala„ C kategorije“ bili ugovoreni a ne izvedeni, te da je na taj način Brodska Posavina d.d. ostvarila ekstra profit.

8. U cijelosti je netočna informacija „ilegalni deponij ima 53.310,39 kubičnih metara, što se po propisima množi s koeficijentom rastresenosti 1,25 pa konačni volumen iznosi više od 66 tisuća kubikajer u pitanju nije ilegalni deponij nego troškovnikom predviđen tehnološki postupak „odbacivanja materijala na dohvat krana“ opisan u citiranim stavkama 9. i 11. troškovnika prije njegova „razastiranja“ koje je također opisano u 12. stavku Troškovnika.

(Stavka 12. Strojno razastiranje zemljanog materijala “C” kategorije (zemlja, pijesak, šljunak) na udaljenost 2130 m. Do 25 posto količine može sadržavati korijenje, žilje i sitno kamenje. Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 razastrtog materijala u sraslom (odnosno ugrađenom) stanju.)

Iskopani materijal razgrnut je na poljoprivrednim parcelama na kojima nije bilo usjeva. A tamo gdje je bila odrađena priprema za jesensku sjetvu, u dogovoru sa vlasnicima parcele, bit će razgrnut nakon skidanja usjeva. Ukupna količina tog materijala, bez dionice uz „spornu“ parcelu u zakupu PZ Zborje otprilike17.000 m3.

Zaključno se ističe da su svi demantirani navodi i informacije, usmjereni isključivo na medijsko diskreditiranje BRODSKE POSAVINE d.d.kroz iznošenje neistinei manipuliranje činjenicama, a takvo postupanje izravno vrijeđaju prava i interese BRODSKE POSAVINE d.d. te jojnanose povredu prava na poslovni ugled.

Slijedom iznesenog BRODSKA POSAVINA d.d. traži da postupite u skladu s zakonskom obvezom iz članka 41.i 42. Zakona o medijima te objavite ispravak informacija na zakonom propisan način.

U Zagrebu, dana 7. svibnja 2021

BRODSKA POSAVINA d.d.,

Zastupana po punomoćniku, odvjetnica:

__________________

Marija Vujasin

prilog punomoć

Kanal Biđ kad su započeti radovi – rujan 2020

Kanal Biđ uz parcelu PZ Zbor – ožujak 2021

11 comments

Skip to comment form

 1. Ovo je u smislu Ćosićeve obrane od Nacionalovog nasrtaja, obrat temeljen na neizrečenim činjenicama.

 2. U cijeloj ovoj priči bitno je jeli izvođač radova odložio makar i jedan kubik iskopanih materijala na tuđem vlasništvu bez pismene suglasnosti vlasnika. Ako nije imao dozvolu vlasnika,onda je to smetanje posjeda i vlasnik je u pravu . Kasnije su u sporu važni odvjetnici koji će tražiti kolika je šteta. To me podsjetilo na otimanje(doslovce) 4 građevinskih parcela u Podvinju,veličina od 900 do 1100 m2, bez rješenja,bez naknade,od strane Grada(čitaj Duspare). Naravno,vlasnici su tužili i Grad,a zapravo građani,će to sve morati platiti. Zajedno sa sudskim troškovima i kamatama. Pa to nije ni Tito radio!

 3. Nacional nije objavio demanti. Iil sprema pravi odgovor?

  1. Nacional je prva kategorija medija. SBPeriskop je magazin koji je samo prenio tekst jer je vezan za lokalnog tajkuna.

 4. Prema fotkama sve izgleda uredno.

 5. Ćosić je igrač. Igrač vodnog programa. I Duspara bi, sine Pero!

 6. One dvije patke koje plivaju Biđom (zadnja fotka) su Galović i Jelić. Uživaju u Ćosićevom poklonu.

 7. Umjereno napisano, bez advokatskih prijetnji i smicalica. Naime, advokatski psi često uskuhaju sukobe kojih nije ni bilo.

 8. Ćosić bi trebao više cijeniti Lukića, nego udvorničke krvopije oko sebe.

 9. Fotka ne dokazuje baš ništa. Privatnom vlasniku zemlje je navodno istovaren materijal iskopa. Ako je tako i bilo,ne kužim izvođača radova,šta bi da je na njivu,zemlju istresao iskopine a vlasnik mu došao sa duplonkom?

 10. Opet u vrijeme izbora. Ime prezime svih vlasnika parcela koje su zagađene, gdje su njihove tužbe i prijave, gdje su mnoštva fotografija, gdje su vještačenja trovanja, navesti porijeklo tog smeća iz kanala…itd…
  Sigurno nisu brođani tamo istovarali sme već lokalna bagra. Pa nek općina dobije po džepu jer se nije potrudila preventivno djelovati.
  Odvoz glomaznog otpada kao što naš šerif gradi skladišti ga u skoro centru grada…

Odgovori